Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Василь Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднє мiсце працi - з 1978 по 1990рр.- заступник Директора автобази Львiвської обласної ради профспiлок.З 1990року по 2011 рiк - Голова Правлiння ВАТ "Львiв-Iнтуртранс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Голова Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства та звiтує перед ними; дiє вiд iменi товариства без довiреностi та представляє його в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї ефективної роботи товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року - 11.04.2017 переобрано рiшенням Наглядової ради на новий термiн.


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трофимчук Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Львiв-Iнтуртранс" , завiдуючий автостоянкою.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Член Правлiння приймає участь у роботi виконавчого органу товариства щодо вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року - 11.04.2017 переобрано рiшенням Наглядової ради на новий термiн.


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Улибiна Валентина Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнспектор вiддiлу кадрiв ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Член Правлiння приймає участь у роботi виконавчого органу товариства щодо вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року - 11.04.2017 переобрано рiшенням Наглядової ради на новий термiн.


1) посада* Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кочмар Катерина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-касир ВАТ "Львiв-Iнтуртранс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань; звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї роботи ради в межах її компетенцiї, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було.Посадова особа є акцiонером.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чех Василь Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Диспетчер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Посадова особа є акцiонером.


1) посада* Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малiновський Михайло Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Посадова особа є акцiонером.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Володимир Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Не обiймає посад в iнших пiдприємствах, виконує обов"язки згiдно з Статутом . Винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року - не було.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивоварчук Катерина Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, безстроково
9) опис Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, виконує обов"язки згiдно з посадовою iнструкцiєю, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняПопович Василь Васильовичд/н128051.21280000
Член ПравлiнняТрофимчук Володимир Iвановичд/н103441.361034000
Член ПравлiнняУлибiна Валентина Леонiдiвнад/н40.164000
Голова Наглядової РадиКочмар Катерина Василiвнад/н80.328000
Член Наглядової РадиЧех Василь Iвановичд/н90.369000
Член Наглядової РадиМалiновський Михайло Iвановичд/н90.369000
РевiзорШвець Володимир Михайловичд/н80.328000
Головний бухгалтерПивоварчук Катерина Степанiвнад/н000000
Усього 2352 94.08 2352 0 0 0