Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/в
3. Дата проведення державної реєстрації 15.01.1997
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 25000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.39 - iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;

45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Дельта банк"
2) МФО банку 380236
3) Поточний рахунок 26000002003481
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в