Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудит Плюс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13806992
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79019, Україна, м.Львiв, вул.Жовкiвська, 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4287, 21.05.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 302/4, 30.10.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф Також були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть", щоб визначити достатнiсть розкриття iнформацiї, завдяки якiй користувач звiтностi має можливiсть визначитись щодо того, чи суб'єкт господарювання зможе продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в звичайному ходi бiзнесу В ходi перевiрки Аудитори не отримали достатню впевненiсть щодо можливостi Товариства здiйснювати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi протягом наступних 12 мiсяцiв. Детальний аналiз основних фiнансових коефiцiєнтiв вiдображено в довiдцi про показники фiнансового стану та лiквiдностi ПрАТ "Львiв-Iнтуртранс" станом на 31.12.2017 року, яка є невiд'ємною частиною аудиторського висновку (додаток №1).
Номер та дата договору на проведення аудиту 16, 18.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.03.2018 - 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000