Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1685 1336 0 0 1685 1336
будівлі та споруди 1309 1009 0 0 1309 1009
машини та обладнання 22 17 0 0 22 17
транспортні засоби 349 308 0 0 349 308
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 5 2 0 0 5 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1685 1336 0 0 1685 1336
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 1336тис.грн. Орендованих засобiв немає. Арештованого майна також немає. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть.Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -9370 -6507
Статутний капітал (тис.грн.) 25 2
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Опис Пiд вартiстю чистих активiв товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Чистi активи акцiонерного товариства повиннi бути бiльшi за розмiр статутного фонду, який в свою чергу має законодавчо визначений мiнiмальний розмiр. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складає -9370 тис. грн., що дорiвнює власному капiталу товариства. Значення вартостi чистих активiв станом на 31.12.2017р. є вiд'ємним. Розрахункова вартiсть чистих активiв - 9370 тис. грн. Статутний капiтал 25 тис. грн. Скоригований статутний капiтал 25 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв товариства i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -9345 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 9345 тис. грн. Вiдповiдно до п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України , якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Висновок Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв акцiонерним товариством не виконуються. Чистi активи є меншi за розмiр статутного капiталу.