Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Попович В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 13829036
4. Місцезнаходження д/н, 79041, Львівська область, Залiзничний, м.Львiв, вул.Кузневича, 2.
5. Міжміський код, телефон та факс (032) 297-62-10, (032) 297-62-10
6. Електронна поштова адреса lvivint@lvivinturtrans.prat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81(2586), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

lvivinturtrans.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)