Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: (032) 297-62-10
e-mail: іnturvt@lvіv.net
Юридична адреса: 79041, м.Львів, вул.Кузневича, 2.
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/в
3. Дата проведення державної реєстрації 15.01.1997
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 25000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 45
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.39 - iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

д/в - д/в

д/в - д/в

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Дельта банк"
2) МФО банку 380236
3) Поточний рахунок 26000002003481
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Дельта банк"
5) МФО банку 380236
6) Поточний рахунок 26000002003481