Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1572 1484 0 0 1572 1484
будівлі та споруди 1079 1014 0 0 1079 1014
машини та обладнання 15 13 0 0 15 13
транспортні засоби 449 432 0 0 449 432
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 29 25 0 0 29 25
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1572 1484 0 0 1572 1484
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 1484 тис.грн. Орендованих засобiв немає. Арештованого майна також немає. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть.Станом на 31 грудня 2015 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -4664 -3228
Статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015р. є вiд'ємною та складає -4664 тис. грн., статутний капiтал становить 25 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом товариства є негативною та складає -4639 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Висновок Згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України товариство пiдлягає лiквiдацiї.