Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 29.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднє мiсце працi - з 1978 по 1990рр.- заступник Директора автобази Львiвської обласної ради профспiлок.З 1990року по 2011 рiк - Голова Правлiння ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Голова Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства та звiтує перед ними; дiє вiд iменi товариства без довiреностi та представляє його в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї ефективної роботи товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було . Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трофимчук Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Львiв-Iнтуртранс" , завiдуючий автостоянкою.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Правлiння приймає участь у роботi виконавчого органу товариства щодо вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Улибiна Валентина Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнспектор вiддiлу кадрiв ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Правлiння приймає участь у роботi виконавчого органу товариства щодо вирiшення всiх питань поточної дiяльностi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради товариства; бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння, виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кочмар Катерина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-касир ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань; звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї роботи ради в межах її компетенцiї, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чех Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Диспетчер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малiновський Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Член Наглядової ради приймає участь у роботi Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; бере участь у засiданнях Ради та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiдненсених до компетенцiї ради; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року -не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1966
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Не обiймає посад в iнших пiдприємствах, виконує обов"язки згiдно з Статутом . Винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року - не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивоварчук Катерина Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2011, 3 роки
9) опис Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, виконує обов"язки згiдно з посадовою iнструкцiєю, отримує зарплату згiдно з штатним розписом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди, що отримується, яка є iнформацiєю про майновий стан особи та не розголошується вiдповiдно до ст.32 Конституцiї України. Додаткової винагороди, наданої емiтентом , в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняПопович Василь Васильович-, -, -128051.21280000
Член ПравлiнняТрофимчук Володимир Iванович-, -, -103441.361034000
Член ПравлiнняУлибiна Валентина Леонiдiвна-, -, -40.164000
Голова Наглядової РадиКочмар Катерина Василiвна-, -, -80.328000
Член Наглядової РадиЧех Василь Iванович-, -, -90.369000
Член Наглядової РадиМалiновський Михайло Iванович-, -, -90.369000
РевiзорШвець Володимир Михайлович-, -, -80.328000
Головний бухгалтерПивоварчук Катерина Степанiвна-, -, -000000
Усього 2352 94.08 2352 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.