Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 29.05.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1617 1572 0 0 1617 1572
будівлі та споруди 1045 1079 0 0 1045 1079
машини та обладнання 6 15 0 0 6 15
транспортні засоби 531 449 0 0 531 449
інші 35 29 0 0 35 29
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1617 1572 0 0 1617 1572
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на дату Балансу становить 1572 тис.грн. Орендованих засобiв немає. Арештованого майна також немає. Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть.Станом на 31 грудня 2014 року вартiсть основних засобiв вiдображена в балансi товариства за їх iсторичною собiвартiстю зменшеною на суму амортизацiї.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -3228 -2129
Статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. є вiд'ємною та складає -3228 тис. грн., статутний капiтал становить 25 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом товариства є негативною та складає -3253 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Висновок Згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України товариство пiдлягає лiквiдацiї.