Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 29.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднє мiсце працi - з 1978 по 1990рр.- заступник Директора автобази Львiвської обласної ради профспiлок.
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Представляє iнтереси Товариства без довiреностi. Винагорода згiдно контракту. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трофимчук Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Львiв-Iнтуртранс" , завiдуючий автостоянкою.
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Улибiна Валентина Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнспектор вiддiлу кадрiв ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Посад в iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кочмар Катерина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-касир ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чех Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Диспетчер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс".
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малiновський Михайло Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1964
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1966
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Водiй автобуса ВАТ "Львiв-iнтуртранс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обовязки визначаються законодавством України та внутрiшнiми документами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивоварчук Катерина Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ВАТ "Львiв-Iнтуртранс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.05.2011, 3 роки
9) опис Виконує обов"язки головного бухгалтера Товариства. Винагорода згiдно штатного розпису. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняПопович Василь Васильович-, -, -128051.21280000
Член ПравлiнняТрофимчук Володимир Iванович-, -, -103441.361034000
Член ПравлiнняУлибiна Валентина Леонiдiвна-, -, -40.164000
Голова Наглядової РадиКочмар Катерина Василiвна-, -, -80.328000
Член Наглядової РадиЧех Василь Iванович-, -, -90.369000
Член Наглядової РадиМалiновський Михайло Iванович-, -, -90.369000
РевiзорШвець Володимир Михайлович-, -, -80.328000
Головний бухгалтерПивоварчук Катерина Степанiвна-, -, -000000
Усього 2352 94.08 2352 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.