Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 29.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1625 1617 0 0 1625 1617
будівлі та споруди 1047 1045 0 0 1047 1045
машини та обладнання 8 6 0 0 8 6
транспортні засоби 534 531 0 0 534 531
інші 36 35 0 0 36 35
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1625 1617 0 0 1625 1617
Опис Орендованих та невиробничого призначення основних засобiв немає. Арештованого майна також немає. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -2129 -2093
Статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Опис станом на 31.12.2013р. вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Львiв - Iнтуртранс" є не тiльки меншими вiд статутного капiталу, але є вiд'ємними i дорiвнюють ( - ) 2129 тис. грн.
Висновок Згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України товариство пiдлягає лiквiдацiї.