Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 29.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Попович В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 13829036
4. Місцезнаходження Україна, Львівська область, Залiзничний, м.Львiв, 79041, вул.Кузневича, 2.
5. Міжміський код, телефон та факс (032) 297-62-10, (032) 297-62-10
6. Електронна поштова адреса inturvt@lviv.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82 (1835), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

lvivinturtrans.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.05.2014

(дата)