Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс" за ЄДРПОУ 13829036
Територія   за КОАТУУ 4610100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 60.21.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4676 6161
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 1492 588
Повернення авансів 030 5 13
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 7 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (3038) (3649)
Авансів 095 (459) (133)
Повернення авансів 100 (0) (6)
Працівникам 105 (410) (362)
Витрат на відрядження 110 (1629) (1958)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (393) (295)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (154) (178)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (97) (102)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 79
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 79
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 107
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 107
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 107
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 7 6
Погашення позик 340 (0) (45)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (14) (134)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -7 -173
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -7 -173
Чистий рух коштів за звітний період 400 -7 13
Залишок коштів на початок року 410 23 10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 16 23

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Попович Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Пивоварчук Катерина Степанiвна