Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1708 1625 0 0 1708 1625
будівлі та споруди 1080 1047 0 0 1080 1047
машини та обладнання 10 8 0 0 10 8
транспортні засоби 578 534 0 0 578 534
інші 40 36 0 0 40 36
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1708 1625 0 0 1708 1625
Опис Орендованих та невиробничого призначення основних засобiв немає. Арештованого майна також немає. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -515 -2093
Статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 25 25
Опис розрахункова вартiсть чистих активiв -2093тис. грн. є меншою вiд статутного капiталу товариства 25 тис. грн.
Висновок Товариство не вiдповiдає вимогам ст.155. Цивiльного кодексу України