Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АС №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 2791078
Факс 044 2791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Послуги надаються згiдно договору
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТзОВ "Колегiя-Цiннi папери"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м.Київ, 04208, пр-т.В.Порика, 7-Б (лiтера А)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №533870
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 463-35-53
Факс (044) 463-35-53
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Послуги надаються згiдно договору №Е-1005 вiд 21.09.2010р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватна аудиторська фiрма "Аудит -АТК"
Організаційноправова форма Приватна організація (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22332607
Місцезнаходження д/н, Львівська область, д/в, м.Львiв, 79020, вул.Ю.Липи 35 к.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0577
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2010
Міжміський код та телефон (032) 252-10-24
Факс (032) 252-10-24
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Послуги надаються згiдно договору вiд 03.04.2012 №13.