Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 
Дата розміщення: 26.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правл?ння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Попович В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13829036
1.4. Місцезнаходження Україна, Львівська область, Залiзничний, м.Львiв, 79041, вул.Кузневича, 2.
1.5. Міжміський код та телефон, факс (032) 297-62-10, (032) 297-62-10
1.6. Електронна поштова адреса емітента inturvt@lviv.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

lvivinturtrans.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)