Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
16.05.2011
93.2000000
Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборiв.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
4. Звiт органiв управлiння про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу.
5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту, фiнансової звiтностi товариства.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства.
8. Про прийняття рiшення про змiну найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Львiв-Iнтуртранс" на Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс", згiдно з вимогами Закону України <Про акцiонернi товариства>.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
10. Затвердження нової редакцiї положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю(Ревiзора) Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
11.Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членiв Правлiння, Голови та членiв Наглядової ради, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Про утворення Наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради. Про затвердження умов договорiв з членами наглядової ради.
13. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ.
14. Про утворення та обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором)АТ.
15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

Порядок денний сформований правлiнням Товариства.
Пропозицiй до порядку денного не було. З усiх питань порядку денного прийнято рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.