Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова Правлiння       Попович Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
23.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13829036
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Львівська область
     Район Залiзничний
     Поштовий індекс 79041
     Населений пункт м.Львiв
     Вулиця, будинок вул.Кузневича, 2.
     Міжміський код, телефон та факс (032) 297-62-10, (032) 297-62-10
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2012
    Річна інформація опублікована у  "Бюлетень.Цiннi папери України"
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація lvivinturtrans.prat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)