Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1914.000  1708.000   0.000  0.000  1914.000   1708.000
  - будівлі та споруди  1179.000  1080.000  0.000  0.000  1179.000   1080.000
  - машини та обладнання  12.000  10.000  0.000  0.000  12.000  10.000
  - транспортні засоби  662.000  578.000  0.000  0.000  662.000  578.000
  - інші  61.000  40.000  0.000  0.000  61.000  40.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1914.000  1708.000  0.000  0.000  1914.000  1708.000
Опис:  Орендованих та невиробничого призначення основних засобiв немає. Арештованого майна також немає. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-515.000 -231.000
25.000 25.000
25.000 25.000
Опис розрахункова вартiсть чистих активiв -515тис. грн. є меншою вiд статутного капiталу товариства 25 тис. грн.
Висновок Товариство не вiдповiдає вимогам ст.155. Цивiльного кодексу України