Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Львiв-Iнтуртранс" засноване згiдно з установчим договором про створення товариства, укладеного 29.04.1996року.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна струтктура Товариства складається з таких органiв управлiння - Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. Контрольно-ревiзiйнi функцiї виконує - Ревiзор. Дочiрнє пiдприємство - ДП "Львiв-Iнтрутранс плюс" (за мiсцезнаходженням товариства), фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв - не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї ненадходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв, що складенi за 2010 рiк вiдповiдно до Наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства, з дотриманням схвалених ДКЦПФР методичних рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй у фiнансову звiтнiсть за МСБО.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА < АУДИТ - АТК >

79020, м. Львiв, вул.. Ю. Липи 35, к.33, тел.. 252-10-24, 252-29-04 № 13 вiд < 15 > травня 2012 року, свiдоцтво № 0577 вiд 30.11.2010 року
_____________________________________________________________________________


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
< Львiв - Iнтуртранс>
станом на 31 грудня 2011 року.

1. Керiвництву ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс >
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

2. Аудиторський висновок мiстить:

2.2. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПрАТ <Львiв - Iнтуртранс >, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.

2.3. Вступний параграф:

2.3.1 Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування : Приватне акцiонерне товариство ( ПрАТ) < Львiв - Iнтуртранс >;
Код за ЕДРПОУ : 13829036;
Мiсцезнаходження : 79041, м. Львiв, вул. Кузневича, 2, Львiвської обл.
Дата та орган реєстрацiї: 15 сiчня 1997 року, Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради .

2.3.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА < Львiв - Iнтуртранс > станом на 31.12.2011 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- форма № 1 "Баланс" станом на 31 12.2011 р ,
- форма № 2 .Звiт про фiнансовi результати" за 2011 р.,
- форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" за 2011р.,
- форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2011 р.
- форма № 5 <Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi> за 2011р.,
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалась нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об_рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об_рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi>, статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Законiв України <Про аудиторську дiяльнiсть>. <Про акцiонернi товариства>, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 року № 122I2 <Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв> з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11 2011 р. за № 1358I20096.
Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс> ( наказ вiд 03 сiчня 2011 р.) Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс > станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ); стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 2ОО<Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>.

2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України < Про аудиторську дiяльнiсть>, Мiжнародних стандартiв аудиту 2010 року, якi є обов'язковими для застосування суб'єктами аудиторської дiяльностi в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуюся складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

2.6.Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi

Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювати безперервно, продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 <Безперервнiсь>.
Аудитори провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту України. Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об_рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об_рунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.

2.6.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Модифiкацiя аудиторської думки в цьому висновку висловлена через неможливiсть отримання прийнятих доказiв у зв'язку з обмеженням часових рамок роботи аудитора i є такими, що аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв товариства. Однак, на нашу думку, цi обмеження мають не значний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.

2.6.2.Умовно-позитивна думка

На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс > за 2011 рiк, складений товариством.
Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс > в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 .12.2011 року за результатами операцiй за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України.

2.7. Iнша допомiжна iнформацiя

2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17 11 2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. З "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Станом на 31.12.2011 р. чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Львiв - Iнтуртранс > становлять :Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi актив 1740
1.3 Оборотнi активи 282
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв -
1.5. Необоротнi активи та групи вибуття -
1.6 Усього активiв 2022
2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов'язання -
2.2 Поточнi зобов'язання 2537
2.3 Забезпечення наступних витрат i платежiв -
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв -
2.5 Усього зобов'язань 2537
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.6 - рядок 2.5) -515
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 25
4.1 Неоплачений капiтал -
4.2 Вилучений капiтал -
5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) -540

Таким чином, станом на 31.12.2011р. вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА < Львiв - Iнтуртранс> . є не тiльки меншими вiд статутного капiталу, але є вiд'ємними i дорiвнюють ( - ) 515 тис. грн. Згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України товариство пiдлягає лiквiдацiї.

2.7.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом i фiнансовою звiтнiстю

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того,що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв'язку з iнформацiю що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

2.7.3 Виконання значних правочинiв


Товариством протягом 2011 року вчинено значнi правочини вiдповiдно до ст..70 Закону України <Про акцiонернi товариства>, сума яких перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавства у частинi вимог до Закону .
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
2.7.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiло 36 акцiонеiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства ПрАТ <Львiв - Iнтуртранс > здiйснюється вiдповiдно до:
- роздiлу 8 Статуту, затвердженого 16 травня 2011 року;
- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол № 1 вiд 16 травня 2011 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- правлiння,
- ревiзiйна комiсiя.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 16 травня 2011 року).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положенням про наглядову раду (затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 16 травня 2011 року).
Статутом передбачено затвердження Положення про правлiння акцiонерного товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились 16 травня 2011 року в порушення термiну, визначеного Законом України <Про акцiонернi товариства>.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2010 рiк Звiт ревiзiйної комiсiї, затверджений протокол засiдання ревiзiйної комiсiї № 1 вiд 16 травня 2011 року, не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiдчас провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2010 рiк Звiт ревiзiйної комiсiї було розглянуто на засiданнi наглядової ради й затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 16 травня 2011 року).
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ПАФ <Аудит - АТК > вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в основному вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту,

2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 , аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс > наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ < Львiв - Iнтуртранс > визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та рiвнi тверджень для класiв операцiй як того вимагає МСА 240 < Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>.


2.7.6. Додаткова iнформацiя згiдно < Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку>

1.Активи

Станом на 31.12.2011 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року зменшилися на 149 тис. грн. i складають 2022 тис. грн.
Зменшення активiв вiдбулось в основному за рахунок вибуття основних засобiв.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та у вiдповiдностi до Нацiональних ( положень ) стандартiв бухгалтерського облiку.

2.Зобов'язання

Станом на 31.12.2011 року зобов'язанн товариства збiльшилися на 135 тис. грн. i складають 2537 тис. грн.
Збiльшення зобов'язань вiдбулось в основному за рахунок збiльшення iнших поточних зобов'язань.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та вiдповiдно до Нацiональних ( положень ) стандартiв бухгалтерського облiку.
3.Власний капiтал

Станом на 31.12.2011 року загальний розмiр власного капiталу складає (- ) 515 тис. грн.. Заявлений та сплачений статутний капiтал становить 25000 грн 00 коп. Вiн роздiлений на 2500 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. за акцiю, якими володiють 36 фiзичнi особи. Бiльше 10 % вiд загальної кiлькостi акцiй володiє :
- Попович В.В. - 1280 штук акцiй, що становить 51,2 %;
- Трофимчук В.I. - 1034 штук акцiй, що становить 41,36%.
В облiку правильно вiдображена сума непокритого збитку - 540 тис. грн..
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає встановленим нормативам та Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку.

4.Вартiсть чистих активiв

Вiдповiдно до розрахунку вартiсть чистих активiв ПрАТ становить ( - ) 515 тис. грн. Вартiсть чистих активiв товариства не тiльки менша вiд статутного капiталу, але є вiд'ємною. Згiдно з вимогами п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, товариство пiдлягає лiквiдацiї.

5. Прибуток ( збиток )

Станом на 31.12.2011 року збиток товариства згiдно Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод складає 284 тис. грн. За 2011 рiк товариством отримано доходiв на суму 6161 тис. грн.
Данi про дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, податок на додану вартiсть, адмiнiстративнi витрати, iншi операцiйнi доходи та витрати, витрати на збут сформованi на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Вiдхилень мiж даними первинних документiв бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв аудитором не виявлено.
Враховуючи те, що на протязi останнiх рокiв товариство працювало збитково, тому iснує суттєва невизначенiсть та сумнiви щодо здатностi ПрАТ продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування юридичної особи : Приватна аудиторська фiрма < Аудит - АТК>;
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, виданого Аудиторською палатою України: № 0577 вiд 30.11.2010 року.
Мiсцезнаходження юридичної особи : 79020, м. Львiв, вул. Ю.Липи, буд. 35 , к.33.
Телефон ( факс ) юридичної особи : 252 10 24, ф. 252 29 04.

2.9. Дата i номер договору на проведення аудиту

03 квiтня 2012 року № 13.

2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту

03 травня 2012 року - 15 травня 2012 року.

Директор ПАФ < Аудит - АТК> , аудитор П.С.Коханий
Сертифiкат серiї А № 001800 вiд 18.12.2008 року

Дата видачi :15 травня 2012 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi Товариства є: послуги щодо перевезення пасажирiв та вантажiв. В звязку iз значною конкуренцiєю на ринку автотранспортних послуг, постiйним ростом вартостi пального, а також старiнням транспорту, передбачається на 2012-2013 роки збiльшення перевезень, перегляд тарифiв на послуги в тому числi оренди.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Суттєвих придбань чи вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента за залишковою вартiстю складають 1708 тис.грн. та знаходяться за юридичною адресою Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотно впливають на дiяльнiсть Пiдприємства наступнi фактори: зношене обладнання, брак квалiфiкованих кадрiв робочих спецiальностей, фiнансова криза, змiни в податковому законодавствi, коливання цiн на пальне, мастила, запаснi частини.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi звiтного перiодуТовариство не сплачувало штрафiв та пенi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента З метою покращення фiнансування ведуться пошуки нових ринкiв збуту на теренах Європейського союзу, СНД та дальнього зарубiжжя, розробляються новi види послуг.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi договори виконанi в повному обсязi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Працюючи над стратегiєю поальшого розвитку Товариства, передбачається для придбання нових автомобiлiв залучити кредитнi кошти, замiнити асфальтне покриття в мiсцях стоянки, розвивати i надалi технiчне обслуговування вантажних та легкових автомобiлiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок у звiтному перiодi не проводилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство задiяне в наспупних судових справах:
1) За позовом Товариства до ДПI Заiзничного району м.Льова про оскарження акту ревiзiї. Справа знаходиться в провадженнi адмiнiстративного суду.
2) За позовом Товариства до Пенсiйного фонду Заiзничного району м.Льова про визнання недiйсним акту про донарахування внескiв. Справа знаходиться в провадженнi адмiнiстративного суду.
3) За позовом Товариства до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про визнання протиправними та скасування постанов про накладення штрафiв.Справа знаходиться в провадженнi адмiнiстративного суду.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iстотної iнформацiї немає.