Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Код за ЄДРПОУ: 13829036
Телефон: +380987181870
e-mail: 13829036_2@ukr.net
Юридична адреса: 90131, Закарпатська область, Іршавський район, с.Осій, вул.Шевченка, 27.
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, 01001, м. Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АС №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044 2791078
Факс  044 2791078
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис  Послуги надаються згiдно договору